Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Ochrana údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Správcem osobních údajů je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod (viz Kontakty)

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat pověřeného zástupce správce a provozovatele webu Ivana Matouše na adrese ivan@akademiecelostnihozdravi.cz

 

Obchodní podmínky pro placené programy

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy a objednávka
3. Cena, pokuty, faktury
4. Forma platby
5. Způsob platby
6. Zabezpečení
7. Odpovědnost za obsah webu
8. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup produktů nebo služeb na webové stránce www.akademiecelostnihozdravi.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej produktů nebo služeb na webové stránce www.akademiecelostnihozdravi.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod, Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové Město, 12800, IČ 06890636.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Pokud je předmětem smlouvy informační produkt, je jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora zakázáno.
Objednávkou produktů a služeb jakožto kupující přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup a prodej produktů nebo služeb, uvedených na webové stránce www.akademiecelostnihozdravi.cz.
Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránkách www.zakladycelostnihozdravi.cz Kupující objednává vybrané produkty a/nebo služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané produkty a/nebo služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu produktů a/nebo služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.zakladycelostnihozdravi.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury, garance spokojenosti - reklamace - odstoupení od smlouvy
Cena.
V objednacím formuláři na stránkách www.zakladycelostnihozdravi.cz najdete všechny ceny služeb uvedené s DPH.
Smluvní pokuta.
Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží/služby za každý den prodlení, až do úplného uhrazení kupní ceny včetně smluvní pokuty.
Faktura.
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu a po jejím uhrazení doklad o uhrazení a daňový doklad. Obojí proběhne elektronickou cestou na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Garance spokojenosti - reklamace - odstoupení od smlouvy.
V programu může být použita garance spokojenosti - termín, do kdy má účastník právo odstoupit z programu a požadovat vrácení kurzovného ve výši, kterou sám uzná, třeba i v plné výši. Podmínky garance jsou uvedeny na prodejní a objednací stránce každého placeného programu tohoto webu.
Garanční lhůty jednotlivých programů mohou být různé.
Žádost o vrácení kurzovného v garanční době a/nebo uplatněná reklamace na produkt, musí být do stanovené lhůty zaslána na emailovou adresu fakturace@matousovi.cz. Z technických důvodů není možné žádost zaslanou na jinou emailovou adresu akceptovat!

Článek IV. – Forma platby
Platba může být jednorázová nebo rozdělená na splátky, jejich počet je definován v objednávkovém formuláři.
V případě splátkové platby může být součet splátek mírně vyšší, než cena jednorázová! Důvodem je vyšší administrativní náročnost splátkového prodeje.
V objednávkovém formuláři je VŽDY ZOBRAZENA PLATNÁ CENA, podle zvolené formy úhrady (jednorázová/splátky)!
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou GoPay nebo bankovním převodem.
Objednávkový a fakturační systém vystaví vždy tolik faktur, kolik splátek bylo zvoleno v objednávce! Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta!
Splatnost jednorázové nebo první splátkové faktury je 5 dní. Další splátkové faktury mají termíny splatnosti vždy ke stejnému datu po jednom měsíci, až do celkového splacení splátek. Částka poslední splátky se může mírně lišit od částek předchozích splátek, pokud celková cena produktu není přesně dělitelná počtem splátek.
V případě, že účastník má možnost a využije Garanci spokojenosti, bude mu kurzovné vráceno na základě vystavených dobropisů, a to stejnou formou platby, jakou použil při objednání programu - jednorázově nebo na splátky. V případě splátkového režimu se stejným počtem splátek, stejnou periodou splácení, a stejnými částkami, jako byly v objednacích fakturách. Vrácení plateb na základě vystaveného a přijatého dobropisu probíhá vždy formou bankovního převodu.

Článek V. – Způsob platby

POZOR!

Z technických důvodů je nyní pozastavena možnost online platby přes platební bránu GoPay!

Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
c) Platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací z faktury.

Článek VI. – Zabezpečení
Pokud jsou součástí služeb (online programů) uživatelské účty, jsou zabezpečeny uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Uživatelům je zapovězeno využívat členskou sekci k otevřené nebo i skryté propagaci vlastních podnikatelských záměrů, produktů a služeb, stejně jako k propagaci produktů jiných stran, bez souhlasu provozovatele webu Základy celostního zdraví.
Pokud dojde k porušení této podmínky, má provozovatel právo vyřadit účastníka z členské sekce aktuálního programu, ale po citlivém posouzení i ze všech dalších programů a členských sekcí programů Akademie celostního zdraví, a to bez náhrady!

Článek VII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2018. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.